Kukishin Ryū Jutte Jutsu

Jutte 十手

十手術 Jutte Jutsu

構 Kamae

無想の構 Musō no Kamae – clear mind posture
水鳥の構 Suichō no Kamae – water bird posture
一の構 Ichi no Kamae – first posture
青眼の構 Seigan no Kamae – natural eye posture
天の構 Ten no Kamae – heaven posture


Source: http://bujinshugyo.wordpress.com/bujinkan-ryuha/kukishin-ryu-dakentaijutsu/jutte-tessen-kodachi/