Kukishin Ryū Kōdachi Jutsu

Kōdachi 小太刀

小太刀術 Kōdachi Jutsu

飛鳥の剣 Hichō no Ken – flying bird sword
獅子撃 Shishi Geki – left-hand lion guardian attack
十字剣 Juji Ken – cross sword


Source: http://bujinshugyo.wordpress.com/bujinkan-ryuha/kukishin-ryu-dakentaijutsu/jutte-tessen-kodachi/